Home    Raport Bieżący nr 8/2012
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 17 kwietnia 2012 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 17 kwietnia 2012 roku, na godz. 10, które odbędzie się w sali konferencyjnej biura INTAKUS S.A., we Wrocławiu, przy ul. Jugosłowiańskiej 69D. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w załączniku.

 

załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy