Home    Raport Bieżący nr 9/2012
   Temat:
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2012 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 17 kwietnia 2012 roku (projekt uchwały w załączniku).

 

załącznik: projekt uchwały