Home    Raport Bieżący nr 78/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 29 grudnia 2014 roku, przekazała notariuszowi Mariuszowi Wróblewskiemu prowadzącemu Kancelarię Notarialną przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi środki własne w kwocie 4.766,600,00 zł (cztery miliony, siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy, sześćset złotych) na zasadzie wpłaty środków do depozytu notarialnego oraz w dniu 30 grudnia 2014 roku, zawarła z notariuszem Mariuszem Wróblewskim umowę depozytu notarialnego, mającego na celu zabezpieczenie wykonania oraz rozliczenie przez w/w notariusza w imieniu i na rzecz Central Fund of Immovables sp. z o.o. zobowiązań płatniczych, jakie powstaną po stronie Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 roku umów sprzedaży, umów przedwstępnych sprzedaży oraz umów ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokali, dotyczących pakietu 10 nieruchomości komercyjnych, nabywanego przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi od Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie S.A.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.