Home    Raport Bieżący nr 77/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Spółka zależna od Emitenta tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 29 grudnia 2014 roku zawarła z SGB – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w okresie od dnia 29.12.2014 r. do dnia 28.12.2015 r. Kredyt został oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku (2.10 p.p.). Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: hipoteka do kwoty 3.000.000,00 zł na nieruchomości w Łodzi, cesja z praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym kredytobiorcy prowadzonym w SGB Bank S.A. I Oddział w Łodzi.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.