Home    Raport Bieżący nr 79/2014
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 31 stycznia 2015 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 stycznia 2015 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego.

 

 

W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust 1 oraz ust 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§1

  1. Firma Spółki brzmi „INTAKUS” Spółka Akcyjna
  2. Spółka może używać skrótu: „INTAKUS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

otrzymuje brzmienie:

„§1

  1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna
  2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

 

W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 ust 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§10

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.

otrzymuje brzmienie:

„§10

  1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.

 

W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust 17 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§12

  1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro.

otrzymuje brzmienie:

„§12

  1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.

 

W ramach uchwały nr 6 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 ust 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„§13

  1. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem.

otrzymuje brzmienie:

„§13

  1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 stycznia 2015 roku.

 

treść projektów uchwał