Home    Raport Bieżący nr 76/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka zależna od Emitenta) w dniu 23 grudnia 2014 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na podstawie której, zobowiązała się nabyć w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy al. Politechniki 22/24 i 30 A w Łodzi składającej się z działek oznaczonych numerami 5/1 oraz 5/10 o łącznej powierzchni 4.220 m2, wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00087587/5, za cenę transakcyjną w kwocie 1.115.000,00 zł brutto, przy czym w dniu zawarcia umowy przedwstępnej Spółka zależna od Emitenta zapłaciła zaliczkę w kwocie 111.500,00 zł. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został określony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, natomiast porozumienie co do zapłaty ceny, nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku, ani też nie przewiduje stosowania kar umownych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.