Home    Raport Bieżący nr 75/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku Emitent zawarł ze spółką Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi umowę przeniesienia w celu zwolnienia Emitenta z długu (datio in solutum) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie składającej się z działki oznaczone numerem 585, o powierzchni 01 hektara 1655 metrów kwadratowych wraz z własnością posadowionego na tej nieruchomości budynku oraz urządzeń objętych księgą wieczystą oznaczoną numerem PT1B/00034352/1.

Przedmiotowa umowa została zawarta w celu zwolnienia Emitenta z długu w kwocie 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów, pięćset tysięcy złotych), jaki Emitent posiadał wobec Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.