Home    Raport Bieżący nr 76/2013
   Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2013 roku.

 

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 8 porządku obrad obejmującego uchwały numer 5 oraz numer 6 oraz zgłoszono dwa sprzeciwy co do powzięcia uchwały numer 7.

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intakus S.A. w dniu 30 grudnia 2013 roku