Home    Raport Bieżący nr 75/2013
   Temat:
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku otrzymał oświadczenie Pana Izydora Zawadzkiego, członka Rady Nadzorczej, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 27 grudnia 2013 roku.