Home    Raport Bieżący nr 74/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w wykonaniu listu intencyjnego podpisanego w dniu 24 października 2014 roku (o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 71/2014  24 października 2014 roku), zawarł w dniu 21 grudnia 2014 roku ze Spółką Restata Investments Limited z siedzibą 28 Irish Town Gibraltar umowę sprzedaży 309.374 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy, trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział o łącznej wartości 154.687.000,00 (sto pięćdziesiąt cztery miliony, sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039596. Cena sprzedaży udziałów została określona na kwotę 800.000.000,00 (osiemset milionów) złotych, przy czym zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, winna zostać zapłacona w terminie 3 lat od dnia zawarcia opisanej umowy, z tym zastrzeżeniem, że Strony dopuściły, zależną od decyzji Emitenta, możliwość potrącenia wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży udziałów ze wzajemną wierzytelnością przyszłą, jaka będzie przysługiwała kupującemu z tytułu opłacenia warrantów subskrypcyjnych lub z tytułu opłacenia przez sprzedającego obejmowanych akcji nowej emisji Spółki Intakus S.A. przez Spółkę Sprzedającego, lub inny wskazany przez sprzedającego podmiot. W tym celu, Sprzedający tj. Restata Investments Limited zobowiązał się w stosunku do Spółki Intakus S.A. do podjęcia wszelkich działań mających na celu objęcie bądź to warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje oraz akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Intakus S.A., bądź to akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta na łączą cenę emisyjną równą co najmniej aktualnie przysługującej mu wierzytelności z tytułu Ceny sprzedaży udziałów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, natomiast porozumienie co do zapłaty ceny, nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku, ani też nie przewiduje stosowania kar umownych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.