Home    Raport Bieżący nr 74/2013
   Temat:
Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii J

Zarząd spółki Intakus Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej “Spółka”) działając na podstawie § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego numer 70/2013 z 15 listopada 2013 roku oraz numer 39/2013 z 25 czerwca 2013 roku niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej w dniu 13 października 2013 roku prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J (“Akcje”) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostały objęte w całości przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym numer 39/2013 z 25 czerwca 2013. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz o ich dematerializację.

 

1) Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Subskrypcja na akcje serii J przeprowadzona została w okresie od 15 listopada 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku;

 

2) Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki  i przyjęciem tej oferty w części. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji, 15 grudnia 2013 roku;

 

3) Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 79.476.855 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja

 

4) Oferta nie była podzielona na transze, subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji;

 

5) W ramach subskrypcji prywatnej nie prowadzono formalnych zapisów;

 

6) W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz);

 

7) Akcje serii J, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) za jedną Akcję;

 

8) W ramach subskrypcji prywatnej nie prowadzono formalnych zapisów;

 

9) Umowy objęcia Akcji została zawarta z jednym inwestorem;

 

10) Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji;

 

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

 

12) Łączne koszty emisji akcji Serii J wyniosły 2 tys. zł netto. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii J wynosi 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji Serii J i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki;

 

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 0,008 grosza na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją.