Home    Raport Bieżący nr 73/2014
   Temat:
Objęcie udziałów Spółki zależnej

Zarząd Spółki Intakus S.A. z siedzibę we Wrocławiu (dalej także jako “Emitent” lub “Spółka”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, (dalej „TBS Nasze Kąty”) – spółki zależnej Emitenta – podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS Nasze Kąty z kwoty 7.370.500,00 złotych (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych zero groszy) do kwoty 20.870.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset tysięcy złotych zero groszy) złotych, tj. o kwotę 13.500.000,00 złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) złotych poprzez ustanowienie 27.000 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 złotych (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) złotych, na podstawie treści art. 257 § 3 w zw. z art. 260 § 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2013.1030 ze zm.) oraz w zw. z § 17 ust. 2 Umowy Spółki.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą wszystkie udziały będą przysługiwały wyłącznie dotychczasowym wspólnikom to jest Emitentowi w całości i mają zostać pokryte wkładem pieniężnym.

W celu realizacji powyższego w dniu w dniu 17 grudnia 2014 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 grudnia 2014 r. Emitent złożył oświadczenie o objęciu 27.000 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TBS Nasze Kąty o łącznej wartości nominalnej 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset złotych) i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym. Środki te pochodzą ze środków własnych Emitenta.

W wyniku objęcia udziałów udział Emitenta w kapitale TBS Nasze Kąty nie ulegnie zmianie (100%). Niniejsza informacja została uznana za poufną, gdyż może mieć wpływ na cenę akcji.