Home    Raport Bieżący nr 72/2013
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 grudnia 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego.

 

 

W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że zmienia się stosowne zapisy § 13 ust. 3 Statutu Spółki , których dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.”

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 grudnia 2013 roku.