Home    Raport Bieżący nr 73/2013
   Temat:
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał oświadczenie Pana Arkadiusza Pasak, członka Rady Nadzorczej, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 7 grudnia 2013 roku