Home    Raport Bieżący nr 71/2013
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 listopada 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 6 listopada 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z układem przyjętym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 3 czerwca 2013 roku oraz postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku zatwierdzającym układ w postępowaniu upadłościowym, a także złożonym na ich podstawie oświadczeniu zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2013 roku o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000. ”

otrzymał brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.121.295,77 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) i dzieli się na:

–  120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

–  80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

–  300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 237.810.084 (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery)akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F237.810.084;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż na podstawie tego samego postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła rejestracja akcji serii E o których Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 61/2013 z 3 września 2013 roku. Zgodnie z podaną wówczas informacją kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.257.795,77zł (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) i dzieli się na 1.625.779.577 (miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, uprawniających do 1.625.779.577 (miliard sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcje serii F, G oraz H powstałe na mocy przyjętego w postępowaniu upadłościowym Spółki układu oraz akcje serii E będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.
Tekst Jednolity Statutu