Home    Raport bieżący nr 7/2017
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej “Rozporządzeniem”), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

Raporty roczne:

– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – 28 kwietnia 2017 roku;

– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 – 28 kwietnia 2017 roku;
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2017 – 29 maja 2017 roku;

– za III kwartał 2017 – 29 listopada 2017 roku;
Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– 29 września 2017 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2017 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2017.

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 83 ust. 1, § 101 ust.10a oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).