Home    Raport bieżący nr 3/2017kor
   Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki – korekta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017, opublikowanego w dniu 16 stycznia 2017 roku pragnie wskazać, iż w treści  przedmiotowego raportu nastąpiła omyłka, co do roku otrzymania od akcjonariusza – Pawła Kopani zawiadomienia w trybie przepisu art. 69 ust. 1  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz co do roku zawarcia przez akcjonariusza umowy cywilnoprawnej na podstawie której, nabył on akcje Spółki.

W treści raportu wskazano, że Spółka otrzymała od akcjonariusza zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki w dniu 16 stycznia 2016 roku, w związku z zawartą przez akcjonariusza umową cywilnoprawną poza obrotem regulowanym w dniu 16 stycznia 2016 roku, podczas gdy w obu przypadkach, nastąpiło to w dniu 16 stycznia 2017 roku, a nie jak błędnie wskazano w roku 2016.