Home    Raport bieżący nr 8/2017
   Temat:
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 27 stycznia 2017 roku powziął wiadomość o złożeniu do siedziby Spółki przez Pana Janusza Kalinickiego, zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Janusz Kalinicki poinformował, że w wyniku transakcji zawartych w dniu 17 stycznia 2017 roku, osiągnął 3.000.000 (trzy miliony) akcji spółki CFI Holding S.A.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Pan Janusz Kalinicki posiadał 2.433.000 (dwa miliony, czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji Spółki CFI Holding S.A., stanowiących 4,5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 2.433.000 (słownie: dwa miliony, czterysta trzydzieści trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Natomiast w związku z zawarciem wskazanej wyżej transakcji, akcjonariusz posiada 3.000.000 akcji (słownie: trzy miliony) akcji CFI Holding S.A. zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Zarząd CFI Holding S.A. jednocześnie pragnie poinformować, że do opisanego zawiadomienia, nie zostały załączone dokumenty potwierdzające ilość posiadanych przez akcjonariusza akcji Spółki, w tym w szczególności świadectwo depozytowe.