Home    Raport Bieżący nr 7/2014
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 5 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Idea Sp.  z o.o. poinformowała, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, w dniu 31 stycznia 2015 roku dokonała zbycia 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki serii A, stanowiących 9,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 125.000 głosów stanowiących 9,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Po dokonaniu powyższej transakcji zbycia akcji, Spółka Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie posiada akcji Emitenta, ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.