Home    Raport Bieżący nr 6/2014
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 5 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, w dniu 31 stycznia 2015 roku Akcjonariusz nabył 125.000 (słownie sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania liczby nabytych akcji Spółki Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.