Home    Raport bieżący nr 7/2010
   Temat:
Wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu.

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. otrzymał uchwałę nr 258/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego z dniem 26 marca 2010 r. 12.000.000 akcji na okaziciela serii C oraz 2.500.000 akcji na okaziciela serii D.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego 2.500.000 akcji na okaziciela serii D nastąpiło pod warunkiem rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczeniu ich kodem PLINTKS00013.