Home    Raport Bieżący nr 6/2010
   Temat:
Rejestracja akcji serii C w KDPW

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja 12.000.000 akcji na okaziciela serii C i oznaczono je kodem PLINTKS00013.