Home    Raport Bieżący nr 69/2014
   Temat:
Uchwała Zarządu KDPW dotycząca scalenia akcji Spółki

Zarząd Spółki Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 68/2014 z dnia 8 października 2014 roku informuje, że w dniu 15 października 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: “KDPW”) podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 876/14 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż Zarząd KDPW określił dzień 24 października 2014 roku jako dzień wymiany 1.376.150.000 (miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, oznaczonych kodem PLINTKS00013 na 688.075 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 20 zł każda.

Dniem Referencyjnym, tj. dniem według stanu na który ustalone zostaną stany własności akcji podlegających scaleniu (połączeniu) w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia (połączenia) akcji Emitenta jest dzień 17 października 2014 roku.

Po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLINTKS00013 oznaczonych będzie 688.075 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji spółki Intakus S.A. o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda.

 

Zarząd Emitenta informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Emitenta w związku z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2014 roku. Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW nr 876/14 z dnia 15 października 2014 roku.

 

załącznik