Home    Raport Bieżący nr 66/2014
   Temat:
Ustalenie dnia referencyjnego w procesie scalania akcji oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

Zarząd Intakus S.A. we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”)informuje, że wykonując upoważnienie udzielone mu w § 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki ustalił dzień referencyjny na 17 października 2014 roku. W tym dniu zostanie ustalona liczba akcji Spółki posiadanych przez każdego akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden groszy), zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub w księdze akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20 złotych (dwadzieścia złotych), które w związku ze scalaniem akcji zostaną w ich miejsce zapisane na tych rachunkach lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowego dokumentu akcji imiennych.

Zarząd Spółki zwraca się do wszystkich akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki przez każdego z nich w dniu 17 października 2014 roku stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 2000 (dwa tysiące). Ułatwi to sprawne przeprowadzenie operacji scalenia akcji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od 13 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku włącznie. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta jest działaniem koniecznym w procedurze przeprowadzenia operacji scalania akcji.