Home    Raport Bieżący nr 6/2013
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 lutego 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 1 lutego 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013.

 

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

– 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 4.800.000;

– 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 4.800.001 do 8.000.000;

– 12.000.000 (słownie dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 8.000.001 do 20.000.000;

– 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 20.000.001 do 22.500.000.

  1. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy.”

 

 

Obowiązująca treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000.

  1. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Tekst jednolity Statutu Spółki