Home    Raport Bieżący nr 6/2012 korekta
   Temat:
Korekta raportu numer 6/2012 o odstąpieniu od znaczącej umowy

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z błędną kwalifikacją prawną zdarzenia powodującego zakończenie znaczącej umowy, Zarząd INTAKUS S.A. dokonuje korekty raportu nr 6/2012 z dnia 14 marca 2012 roku o odstąpieniu od znaczącej umowy, złożonego w trybie informacji poufnej przez publikację raportu bieżącego w sprawie rozwiązania znaczącej umowy. Korekta raportu nr 6/2012 obejmuje zmianę podstawy prawnej złożenia raportu bieżącego, informacje dotyczące przyczyny rozwiązania umowy oraz opis przewidywanych skutków finansowych dla emitenta, wynikających z rozwiązania umowy.

 

Treść po korekcie:

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2012 roku w drodze aneksu nr 1 Emitent, jako wykonawca, oraz spółka INTAKT sp. z o.o., jako inwestor, porozumiały się w sprawie rozwiązania zawartej w dniu 28 września 2011 roku umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, poprzez jej wypowiedzenie przez inwestora. Przedmiotem umowy była budowa przez Emitenta zespołu budynków biurowych i budynków produkcyjno – magazynowych wraz z niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną, sieciami i przyłączami, parkingami, drogami wewnętrznymi i placami oraz czternastoma podziemnymi zbiornikami gazu propan- butan LPG. Przyczyną wypowiedzenia umowy przez inwestora jest nieuzyskanie dostatecznego finansowania na realizację całej wyżej opisanej inwestycji. Na dzień zawarcia aneksu nr 1 należne Emitentowi wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót budowlanych wyniosło 1.581.965,43 złotych netto. Fakt wypowiedzenia umowy przez inwestora przy częściowym wykonaniu prac budowlanych wpływa bezpośrednio na ograniczenie przychodów z tytułu umowy o kwotę w wysokości 36.418.034,57 złotych. Informacje na temat zawarcia znaczącej umowy Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 35/2011.