Home    Raport Bieżący nr 13/2012
   Temat:
Zbycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz – Ludkowską

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej, pełniącej funkcję prokurenta spółki INTAKUS S.A., iż w dniach 26-27 marca 2012 roku zbyła 73.084 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A. w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po średniej cenie 0,55 złotego za akcję. Szczegółowe zestawienie transakcji sprzedaży akcji przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

 

Tabela zestawienia sprzedaży akcji