Home    Raport Bieżący nr 14/2012
   Temat:
Zbycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz – Ludkowską

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej, pełniącej funkcję prokurenta spółki INTAKUS S.A., iż w dniu 28 marca 2012 roku zbyła 153.050 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A. w transakcjach sesyjnych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po średniej cenie 0,50 złotego za akcję.