Home    Raport bieżący nr 5/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 17 marca 2010 r., konsorcjum w skład którego wchodzi INTAKUS S.A. z dwiema osobami fizycznymi, zawarło umowę z Panem Bogdanem Ludkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BLU88 Bogdan Ludkowski, której przedmiotem jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem „pod klucz” dla inwestycji „Niezły Młyn” polegającej na adaptacji spalonego młyna w Czeszowie na hotel z zapleczem konferencyjno-rekreacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami infrastruktury technicznej. Emitent jako członek konsorcjum zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, systemu wentylacji i klimatyzacji oraz dostawy dźwigu osobowego i towarowego. Wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi za wykonanie robót budowlanych wynosi 6.356.000,00 złotych. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 12 stycznia 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów o prace projektowe i roboty budowlane. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość wynagrodzenia należnego Emitentowi z umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.