Home    Raport bieżący nr 6/2009
   Temat:
Zakończenie oferty publicznej akcji serii D. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniach od 2 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2009 r. przeprowadzona została subskrypcja 4.000.000 akcji na okaziciela serii D. W subskrypcji zostały złożone prawidłowo zapisy przez 232 subskrybentów na 2.500.000 akcji na okaziciela serii D. W dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd INTAKUS S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2.500.000 akcji na okaziciela serii D. Akcje w ramach zapisów, zapisów dodatkowych oraz przydziału obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 2,2 złotego. W subskrypcji uczestniczył subemitent inwestycyjny IPOPEMA 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który objął 693.205 akcji na okaziciela serii D, których faktyczna cena wyniosła 1,96 złotych. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 5.500.000 złotych. Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii D wyniosła 947.306,08 złotych, z czego:

–        przygotowania i przeprowadzenia oferty: 301.696,00  złotych,

–        sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 453.975,00 złotych,

–        wynagrodzenie subemitenta  – 166.004,08 złotych

–        promocji oferty: 25.631,00 złotych.

Koszty emisji akcji serii D zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego i zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł 0,38 złotych.