Home    Raport bieżący nr 1/2010
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zgodnie z § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przesłania raportów okresowych w 2010 roku:

1. Jednostkowy raport roczny za 2009 rok – 22 marzec 2010 roku.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – 22 marzec 2010 roku.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 14 maj 2010 roku.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 31 sierpień 2010 roku.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 15 listopad 2010 roku.

Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że:
– zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku,
– zgodnie z  § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku,
– zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej
i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za I oraz III kwartał 2010 roku,
– zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.