Home    Raport bieżący nr 5/2009
   Temat:
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii C, akcji serii D, praw do akcji serii D.

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2008 r. otrzymał uchwałę nr 727/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego z dniem 17 grudnia 2008 r. 12.000.000 akcji na okaziciela serii C, 2.500.000 akcji na okaziciela serii D oraz 2.500.000 praw do akcji serii D. Dopuszczenie do obrotu giełdowego 12.000.000 akcji na okaziciela serii C i 2.500.000 akcji na okaziciela serii D nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez sąd rejestrowy.