Home    Raport Bieżący nr 60/2017
   Temat:
Zakup nieruchomości przez Spółkę zależną Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) zawiadamia iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (CFI, Spółka), dniu 29 grudnia 2017 roku zawarła przed notariuszem Pawłem Matusiakiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok 57 umowę, na podstawie której, w wykonaniu umowy przedwstępnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2017, nabyła od Uniwersytetu Medycznego w Warszawie nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ulicach: Działdowskiej 1 oraz Wolskiej 52 (Umowa), objętą księgą wieczystą oznaczoną numerem KW: WA4M/00205206/6
Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 23.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), przy czym w zakresie kwoty 6.050.000,00 zł (słownie: sześć milionów, pięćdziesiąt tysięcy złotych) została zapłacona przez CFI ze środków własnych Spółki, natomiast pozostała część ceny sprzedaży w zakresie kwoty 16.950.000 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) została zapłacona przy zawarciu umowy przyrzeczonej ze środków pochodzących z udzielonego CFI kredytu, o pozyskaniu którego, Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2017.
Pozostałe postanowienia opisanej umowy, nie odbiegają od warunków tego typu umów stosowanych na rynku.
Zawarcie opisanej umowy wpisuje się w strategię Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zmierzającej do pozyskana nowych obiektów, celem ich adaptacji do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie świadczonych usług hotelarskich i gastronomicznych.