Home    Raport Bieżący 59/2017
   Temat:
Zawarcie umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej również: CFI) w dniu 27 grudnia 2017 roku, zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę Kredytu Nieodnawialnego – Pożyczki Hipotecznej, na mocy której, Bank udzielił CFI kredytu w kwocie 16.950.000 zł (słownie: szesnaście milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od grudnia 2017 roku do grudnia 2032 roku.
Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie części ceny zakupu przez CFI nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej w Warszawie.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.
Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:
a) Pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i innych rachunkach Spółki zależnej od Emitenta w Banku;
b) Zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku Spółki zależnej od Emitenta w Banku;
c) Hipoteka na pierwszym miejscu do kwoty 25.425.000 zł na nieruchomości we Wrocławiu – objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem: KW WR1K/00053167/4;
d) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy
e) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących lub zawieszających.