Home    Raport bieżący nr 60/2016
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Andrzej Witkowski poinformował, iż w wyniku dwóch umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 23 grudnia 2016 roku poza obrotem regulowanym, dokonał zbycia 4.700.000 akcji CFI Holding S.A.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Pan Andrzej Witkowski posiadał 7.000.000 akcji (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki CFI Holding S.A. stanowiących 13,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (13,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Natomiast po ich zawarciu, posiada 2.300.000 (słownie: dwa miliony, trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,28 % udziału w kapitale zakładowym Spółki CFI Holding S.A. i uprawnionych do 2.300.000 (słownie: dwa miliony, trzysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,28 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.