Home    Raport bieżący nr 1/2017
   Temat:
Złożenie przez Emitenta wniosku do KNF

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportu nr 49/2016 opublikowanego w dniu 8 grudnia 2016 roku w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 400.000,00 zł za wskazane w treści w/w raportu naruszenia, niniejszym zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2017 roku, skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, kwestionując zasadność wydanej przez KNF w tej sprawie decyzji oraz wysokość nałożonej na Emitenta kary