Home    Raport bieżący nr 59/2016
   Temat:
Powołanie prokurenta w Spółce zależnej od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku powziął wiadomość o udzieleniu z dniem 22 grudnia 2016 roku prokury w spółce zależnej od Emitenta, tj. Spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Panu Grzegorzowi Siwkowi. Prokura jest jednoosobowa, samoistna.

Pan Grzegorz Siwek lat 30, posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku, pełni funkcję Dyrektora Finansowego Spółki CFI HOLDING S.A.

Pan Grzegorz Siwek nie wykonuje innej działalności, jak również nie  uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do CFI HOLDING S.A. osobie prawnej.

Pan Grzegorz Siwek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.