Home    Raport bieżący nr 58/2016
   Temat:
Zawarcie znaczących umów przez Spółki zależne od Emitenta

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej również „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki zależnej tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiadającej 50 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Progress VII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej również „Spółką”) informacje, że na podstawie zawartej umowy, Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2016 roku, przekazała Spółce Progress VII sp. z o.o. pożyczkę pieniężną w wysokości 3.100.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) na realizację – zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziału w nieruchomości od Banku Zachodniego WBK S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka Progress VII sp. z o.o. w dniu 20.12.2016 roku zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przedwstępną umowę zakupu udziału w wysokości 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu o łącznej powierzchni 58.371 metrów kwadratowych, wraz z udziałem wynoszącym 65/100 części w prawie własności posadowionego na tej nieruchomości budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, objętych księgą wieczystą Kw nr WR1K/00094629/0 (dalej „Nieruchomość”), za cenę w kwocie 25.000.000,00 PLN netto, powiększoną o podatek VAT tj. 30.750.000,00 zł brutto. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną, najpóźniej do dnia 31 października 2017 roku.

Przy zawarciu opisanej wyżej przedwstępnej umowy zakupu udziału w nieruchomości, Spółka Progress VII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przekazała na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zadatek w kwocie 2.500.000,00 zł netto, tj. 3.070.000,00 zł brutto, w całości pochodzący z pożyczki udzielonej jej przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako 50 % udziałowca.

Na nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej, Spółka Progress VII sp. z o.o., której drugim 50 % udziałowcem, znajdującym się zarazem w posiadaniu pozostałego udziały wynoszącego 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego opisanej wyżej nieruchomości jest Spółka Rank Progress S.A., zamierza uruchomić i zrealizować w przyszłości projekt deweloperski polegający na budowie osiedla mieszkaniowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biurowo-hotelową i usługową, pod nazwą Marina Park we Wrocławiu.