Home    Raport bieżący nr 57/2016
   Temat:
Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Emitenta informacji o zawarciu w dniu 19 grudnia 2016 roku przez spółkę zależną od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi aneksu nr 1 do umowy o wspólnej inwestycji deweloperskiej z dnia 8 września 2016 roku zawartej ze spółką VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym z dnia 9 września 2016 roku numer 26/2016.

W treści wskazanego powyżej aneksu nr 1 do umowy o wspólnej inwestycji deweloperskiej strony postanowiły dokonać zmiany przewidzianego treścią § 6 zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w stosunku do Viart sp. z o.o. z tytułu udziałów w połowie przychodów ze sprzedaży poszczególnych części inwestycji wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz innymi kosztami, z dotychczasowego obejmującego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.,  na hipotekę łączną umowną do kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych na nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 3, obejmującej działkę ewidencyjną o powierzchni 0,0936 ha oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Mackiewicza 5, obejmującej działkę ewidencyjną nr 168 o powierzchni 0,2925 ha. Na podstawie opisanej wyżej umowy o wspólnej inwestycji deweloperskiej na opisanych nieruchomościach, realizowana jest przez Viart sp. z o.o. przy współpracy z Central Fund of Immovables sp. z o.o.  – jako podmiotu finansującego, inwestycja deweloperska „Apartamenty Mackiewicza” w Łodzi.

Na dzień zawarcia w/w aneksu, wierzytelności Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w stosunku do Viart Sp. z o.o., których zabezpieczeniem jest opisana wyżej hipoteka, opiewają na kwotę należności głównej w wysokości 10.132.090,17 zł.