Home    Raport Bieżący nr 58/2012
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że na podstawie porozumienia stron z 12 października 2012 roku z dniem 12 października 2012 został rozwiązany kontrakt budowlany (Umowa), którego przedmiotem była realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową we Wrocławiu, zawarty w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy INTAKUS S.A. w upadłości układowej a Archicom Realizacja Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający). O zawarciu Umowy Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 28/2011 z 2 sierpnia 2011 roku. Strony doszły do wzajemnego porozumienia o rozwiązaniu Umowy w związku prowadzoną obecnie restrukturyzacją Spółki. Pozostałe roboty będą w części wykonywane przez spółki powiązane. W ramach porozumienia Strony ustaliły szczegóły inwentaryzacji, przejęcia inwestycji wraz z przejęciem umów z podwykonawcami, pozostawienia kierownictwa technicznego budowy i nadzoru budowy, zarządzania budową oraz wzajemnych rozliczeń. W zakresie skutków finansowych ustalono, iż do dnia 19 października dokonane zostaną rozliczenia finansowe za wykonane prace. Zamawiający zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu przysługujących mu kar i odszkodowań wynikających z realizacji umowy z wyłączeniem odpowiedzialności za zapłatę na rzecz podwykonawców oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Fakt rozwiązania Umowy przy częściowym wykonaniu prac budowlanych przez Emitenta wpływa bezpośrednio na ograniczenie przychodów z tytułu rozwiązanej umowy o kwotę która zostanie ustalona po końcowym rozliczeniu finansowym.