Home    Raport Bieżący nr 57/2012
   Temat:
Powołanie członka zarządu i rezygnacja członków zarządu.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 3 października 2012 roku podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 3 października 2012 roku Pana Ireneusza Radaczyńskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Informacje dotyczące nowego członka zarządu przesłane zostają w załączeniu.
Pan Ireneusz Radaczyński według złożonego oświadczenia nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ireneusz Radaczyński nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o złożeniu w dniu 4 października 2012 roku na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji Pana Jarosława Ślipka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 4 października 2012 roku, a także rezygnacji Pana Bogdana Ludkowskiego z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 4 października 2012 roku.

 

załącznik: Szczegółowy opis wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Pana Ireneusza Radaczyńskiego