Home    Raport Bieżący nr 59/2012
   Temat:
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2012 – Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego 58/2012 z 15 października 2012 roku Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) niniejszym informuje, że przewidziany w w/w komunikacie termin dokonania rozliczenia finansowego wynikającego z rozwiązanej umowy, a co za tym idzie ustalenia kwoty ograniczenia przychodów Spółki, ze względu na przedłużenie prac inwentaryzacyjnych zostaje przedłużony o 30 dni to jest do dnia 19 listopada 2012 roku.