Home    Raport bieżący nr 56/2016
   Temat:
Zawarcie umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Emitenta informacji od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), jako Spółki zależnej od Emitenta, o zawarciu w dniu 20 grudnia 2016 roku ze spółką STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie umowy przeniesienia w celu zwolnienia z długu (datio In solutum).

Spółka jako dłużnik STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu zwrotu zaliczki uregulowanej na rzecz Spółki przez STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku w kwocie 14.000.000,00 zł, o czym Emitent informował odpowiednio raportem bieżącym numer 51/2016 z dnia 17 grudnia 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 55/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, celem zwolnienia się z istniejącego zobowiązania, przeniosła na rzecz STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego (do dnia 5 grudnia 2089 roku) nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej nr 44b o powierzchni 01 hektara 1655 metrów kwadratowych wraz z własnością posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy ok. 1010 m2 i powierzchni użytkowej ok. 6.000 m2, jak i prawem własności urządzeń i infrastruktury technicznej. Tym samym Strony zgodnie stwierdziły, że wierzytelność w całości (to jest w kwocie 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) wygasła.

Wydanie opisanej powyżej nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy, nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy stronami umowy przeniesienia w celu zwolnienia z długu (datio In solutum) w dniu dzisiejszym tj. w dniu zawarcia umowy. Korzyści i ciężary, w tym pożytki, przechodzą na nabywającą spółkę STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie od dnia wydania.