Home    Raport Bieżący nr 56/2012
   Temat:
Odstąpienie od znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku przekazała osobom fizycznym prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej pod firmą COMEX Maria Michalewicz, Janusz Michalewicz, Bartosz Michalewicz s.c. z siedzibą we Wrocławiu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 15/WK/2011 z dnia 9 maja 2011 roku między nimi zawartej, której przedmiotem było wykonanie przez INTAKUS S.A. robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 33/70 i 33/200, AM-1 w obrębie Wysoka, w gminie Kobierzyce z winy leżącej po stronie Zamawiającego. Wysokość roszczeń z tego tytułu oraz poniesionych szkód jest przedmiotem badań obsługi prawnej Spółki. O zawarciu powyższej Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011.