Home    Raport bieżący nr 55/2016
   Temat:
Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży

Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Emitenta od Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), jako Spółki zależnej od Emitenta, informacji o zawarciu w dniu 20 grudnia 2016 roku ze spółką STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienia, w sprawie rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2016 z dnia 26 listopada 2016 roku.

Na skutek opisanego Porozumienia, z dniem jego zawarcia uległa rozwiązaniu zawarta pomiędzy Spółką, a STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, przedwstępna umowa sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku.

Przedmiotem zawartej pomiędzy Spółką, a STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku, było zobowiązanie Spółki do sprzedaży na rzecz STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 583 (pięćset osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 01 (jeden) hektar 16 (szesnaście) arów 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1B/00034352/1, wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą, oraz będącym w trakcie realizacji I etapem inwestycji obejmującej modernizację obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego położonego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2 celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 w stanie deweloperskim przeznaczonych do sprzedaży, w zamian za cenę sprzedaży w kwocie całkowitej wynoszącej 17.800.000,00 (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy) złotych, która odpowiadała wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości ustalonej na kwotę 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych), oraz wartości realizacji opisanej wyżej inwestycji, ustalonej na kwotę 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony, osiemset tysięcy złotych).

Zgodnie z treścią ww. Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku, przyczyną rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży było to, iż STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie nie jest dalej zainteresowana nabyciem od Spółki nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy objętej Umową przedwstępną sprzedaży w stanie obejmującym realizowany I etap inwestycji obejmującej modernizację obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego położonego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2 celem uzyskania 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2 w stanie deweloperskim przeznaczonych do sprzedaży.

Do rozwiązania ww. umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku doszło za porozumieniem stron, na wniosek Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie, w związku z częściowym wykonaniem przez STARHEGE S.A. z siedzibą w Warszawie umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 61/2016 z dnia 17 grudnia 2016 roku, Spółka zobowiązała się w stosunku do STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie do zwrotu uregulowanej w wykonaniu Umowy przedwstępnej sprzedaży zaliczki w wysokości 14.000.000,00 złotych w terminie najpóźniej 30 dni licząc od dnia zawarcia Porozumienia lub w tym terminie zobowiązała się rozliczyć ją w inny sposób, za zgodą obu stron. W związku natomiast z zobowiązaniem do zwrotu tego co STARHEDGE S.A. świadczyła na rzecz Spółki w wykonaniu Umowy przedwstępnej sprzedaży, strony ww. Porozumienia wzajemnie zrzekły się wszelkich dalej idących roszczeń związanych z rozwiązaniem zawartej pomiędzy nimi Umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 26 listopada 2016 roku.