Home    Raport Bieżący nr 55/2012
   Temat:
Zbycie akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską.

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, informuje, że dnia 24 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, będącej prokurentem łącznym spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, iż dnia 24 sierpnia 2012 roku Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska przeniosła własność wszystkich przez siebie posiadanych akcji do swojej spółki zależnej, działającej pod firmą BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w postaci wkładu niepieniężnego (aportu), to jest: – 809.999 (ośmiuset dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jednego miliona) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, na których to akcjach serii A oraz serii B dokonano wpłat w łącznej wysokości 452.499,75 zł (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy), oraz – 5.442.445 (pięciu milionów czterystu czterdziestu dwóch tysięcy czterystu czterdziestu pięciu) akcji na okaziciela serii C nieuprzywilejowanych, wyemitowanych przez spółkę pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, których wartość od dnia 23 lutego 2012 roku do dnia 23 sierpnia 2012 roku, ustalona według średniej ceny ważonej, wynosi 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze); do spółki pod firmą BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430093, w której to spółce komplementariuszem jest spółka zależna od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, działająca pod firmą BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000426379. Zarząd informuje, że Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska po dokonaniu transakcji przeniesienia prawa własności akcji w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) nadal posiada: – 809.999 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, oraz – 5.442.445 (pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C nieuprzywilejowanych, wyemitowanych przez spółkę pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej; poprzez spółkę zależną od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, działającą pod firmą BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.