Home    Raport bieżący nr 54/2016
   Temat:
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 15 % ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Andrzej Witkowski poinformował, iż w wyniku trzech umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 13 grudnia 2016 roku poza obrotem regulowanym, dokonał zbycia 7.400.000 akcji CFI Holding S.A.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Pan Andrzej Witkowski posiadał 14.400.000 akcji (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki CFI Holding S.A. stanowiących 26,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnionych do 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (26,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Natomiast po ich zawarciu posiada 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji  zwykłych na okaziciela stanowiących 13,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki CFI Holding S.A. i uprawnionych do 7.000.000 (słownie: siedem milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (13,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiadanych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.