Home    Raport Bieżący nr 54/2012
   Temat:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej niniejszym informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku z dnia 27 sierpnia 2012 roku, podanego w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku, na dzień 31 sierpnia 2012 roku. W związku z powyższym Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej ponownie podaje po publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012: 1. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok – 19 marzec 2012 roku. 2. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 19 marzec 2012 roku. 3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 11 maj 2012 roku. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpień 2012 roku. 5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 12 listopad 2012 roku. Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że: 1. zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2011, 2. zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2012, 3. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych jednostki dominującej za I oraz III kwartał roku obrotowego 2012, 4. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.