Home    Raport Bieżący nr 54/2015
   Temat:
Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitent

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 grudnia 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna za rep A nr 12739/2015, porozumienie dotyczące wykonania umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2014 roku za nr rep. A 13964/2014, oraz aneks do umowy sprzedaży z dnia 30 września 2015 roku rep. A 9464/2015.

 

Na podstawie powyżej opisanego porozumienia oraz aneksu strony oświadczyły, że:

 

  1. W związku z ujawnieniem, że przy wznoszeniu budynku posadowionego na nieruchomości opisanej w §11 (ul. Grunwaldzka 103, Gdańsk) powołanej wyżej umowy, przekroczona została  granica przedmiotowej nieruchomości – co skutkuje niemożnością zabezpieczenia na nieruchomości, której granice zostały przekroczone przy wznoszeniu budynku, kredytu niezbędnego do sfinansowania przez Kupującą Spółkę zakupu części nieruchomości objętych powołaną wyżej umową – strony niniejszym postanawiają wyznaczyć termin do dnia 15 lutego 2016 roku celem wspólnego podjęcia niezbędnych działań w celu rozwiązania opisanej wyżej sytuacji i zapewnienia przez Kupującą Spółkę możliwości sfinansowania  zapłaty reszty ceny zakupu  nieruchomości z kredytu udzielonego Kupującej Spółce;
  2. Dokonują zmiany § 5 ust.2 i § 7 umowy sprzedaży zawartej w dniu 30 września 2015 roku przed notariuszem w Łodzi Mariuszem Wróblewskim za nr Rep. A 9464/2015 w ten sposób, że termin wydania nieruchomości i zapłaty reszty ceny określają na dzień 15 lutego 2016 roku w miejsce terminu określonego na dzień 31 grudnia 2015 roku;
  3. Ustalają termin zawarcia umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynku (ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk) w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży określonej w § 10 powołanej wyżej umowy – na dzień 15 lutego 2016 roku;
  4. Ustalają termin wydania nieruchomości i zapłaty reszty ceny sprzedaży nieruchomości (ul. Krakowska 35, Opole) określonej w § 4 powołanej wyżej umowy – na dzień 15 lutego 2016 roku.
  5. Ustalają, że kupująca spółka nie będzie dochodziła żadnych roszczeń, w tym w szczególności z tytułu czynszu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości opisanych w § 4 i § 11 powołanej wyżej umowy – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia wydania nieruchomości Kupującej spółce.

 

Pozostałe warunki umów zawartych w dniu 31 grudnia 2014 roku oraz umowy z dnia 30 września 2015 roku nie uległy zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że do dnia 31 stycznia 2016 roku wyznaczono Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie termin na potwierdzenie przedmiotowego porozumienia w zakresie opisanej wyżej nieruchomości położonej w Opolu.

 

O zawarciu umów z dnia 31 grudnia 2014 roku za rep A nr 13964/2014 oraz umowy sprzedaży z dnia 30 września 2015 roku za rep A nr 9464/2015, Emitent informował raportami bieżącymi odpowiednio o numerach: 82/2014 oraz 42/2015.

 

Wartość porozumienia przekracza 10 %  wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, wobec czego należy uznać ją za znaczącą.