Home    Raport Bieżący nr 55/2015
   Temat:
Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibę we Wrocławiu (dalej także jako “Emitent” lub “Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Central Fund of Immovables Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  – spółki zależnej Emitenta – podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z kwoty 154.687.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony, sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 165.637.000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów, sześćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych, tj. o kwotę 10.950.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez ustanowienie 21.900 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy, dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 10.950.000,00 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, na podstawie treści art. 257 § 3 w zw. z art. 260 § 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2013.1030 ze zm.) oraz w zw. z § 7 ust. 2 Umowy Spółki.

 

Zgodnie z przedmiotową uchwałą wszystkie udziały będą przysługiwały wyłącznie dotychczasowym wspólnikom, to jest Emitentowi i zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym – poprzez konwersję przysługujących Emitentowi wierzytelności w stosunku do Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w kwocie 10.950.000,00 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysiący) złotych, którą Emitent nabył na podstawie umowy zawartej ze Spółką Restata Investments Limited w dniu 30 grudnia 2015 roku, o czym informował raportem bieżącym nr 53/2015.

 

W celu realizacji powyższego, w dniu 31 grudnia 2015 r. Emitent złożył oświadczenie o objęciu 21.900 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy, dziewięćset ) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Central Fund of Immovables Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10.950.000,00 (słownie: dziesięć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym.

 

W wyniku objęcia udziałów, łączny udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. nie ulegnie zmianie tj. wynosi 100%. Niniejsza informacja została uznana za poufną, gdyż może mieć wpływ na cenę akcji Emitenta.